wakeful

wakeful teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
wakeful uykusuz

wakeful terimi için benzer kelimeler ve anlamları

wakeful state uyanık devlet
ever-wakeful sürekli tetikte