waitressing

waitressing teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
waitressing garsonluk