wainscoting

wainscoting teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
wainscoting wainscoting

wainscoting terimi için benzer kelimeler ve anlamları

tile wainscoting fayans kaplaması