vague

vague teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
vague belirsiz

vague terimi için benzer kelimeler ve anlamları

nouvelle vague nouvelle muğlak
vague language belirsiz dil
rather vague oldukça belirsiz
vague idea belirsiz fikir
vague pain belirsiz ağrı
vague memory belirsiz bellek
vague terms belirsiz terimler
vague information belirsiz bilgi
somewhat vague biraz belirsiz
too vague çok belirsiz
vague memories belirsiz anılar
vague feeling belirsiz duygu
be vague belirsiz olmak
vague words belirsiz sözler
vague sense belirsiz anlamda
vague answer belirsiz cevap
terrain vague arazi belirsiz
remains vague belirsiz kalır
vague concept belirsiz kavramı
very vague çok belirsiz
vague expression belirsiz ifade
vague promises belirsiz sözler
vague notion belirsiz kavram
however vague ancak belirsiz
vague reference belirsiz referans
is vague belirsiz
vague way belirsiz yol
vague statements belirsiz ifadeler
remain vague belirsiz kalmak
vague symptoms belirsiz belirtiler
deliberately vague kasten belirsiz
vague contract belirsiz sözleşme
is vague about hakkında belirsiz
being vague belirsiz olmak
are vague belirsiz
vague understanding belirsiz anlayış
vague time belirsiz zaman
a bit vague biraz belirsiz
vague descriptions belirsiz açıklamalar
not vague belirsiz değil
vague aches belirsiz ağrıları
a vague memory belirsiz bir hafıza
becomes vague belirsizleşir
vague in nature doğada belirsiz
vague results belirsiz sonuçlar
vague plan belirsiz plan
vague outlines belirsiz ana hatları
in vague belirsiz
vague rules belirsiz kurallar
is fairly vague oldukça belirsiz