vagabond

vagabond teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
vagabond avare

vagabond terimi için benzer kelimeler ve anlamları

vagabond's disease vagabond hastalığı