has become obvious

has become obvious teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
has become obvious belli oldu

has become obvious terimi için benzer kelimeler ve anlamları

has become increasingly obvious giderek daha belirgin hale geldi
has become less obvious daha az belirginleşti
become obvious belirginleşmek
will become obvious belirginleşecek
can become obvious belirginleşebilir
it become obvious belli oldu
it has been obvious belliydi
has obvious benefits bariz yararları var
has obvious implications belirgin etkileri var
what has been obvious ne belli oldu
become,became,become olmak oldu olmuştu
become becoming becomes a to become olmak olmak olmak
become become haline gelmek
non-obvious kesin değil
obvious açık
it is obvious bu apaçık
obvious choice bariz seçim
it is obvious that açıktır ki
state the obvious açıkça belirt
for obvious reasons bariz sebeplerden dolayı
immediately obvious apaçık belli
less obvious daha az belirgin
stating the obvious açıkça belirtmek
it became obvious belli oldu
it becomes obvious belli oluyor
became obvious belli oldu
it's obvious açıktır
blindingly obvious gözle görülür biçimde belirgin
pretty obvious gayet açık
it's obvious that açıktır ki
patently obvious açıkça belli
obvious damage bariz zarar
is obvious açık
it seems obvious bariz görünüyor
not obvious açık değil
make obvious açıklığa kavuşturmak
make it obvious belli et
no obvious açık değil
be obvious açık ol
painfully obvious acı verici
becomes obvious belirginleşir
it is not obvious belli değil
more obvious daha açık, daha belli
obvious defects belirgin kusurlar
obvious idea açık fikir
obvious signs bariz işaretler
beyond the obvious açıkça ötesinde
quite obvious aşikar
blatantly obvious açıkça bariz
fairly obvious oldukça açık