zakat and income tax

zakat and income tax teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
zakat and income tax zekat ve gelir vergisi

zakat and income tax terimi için benzer kelimeler ve anlamları

department of zakat and income tax zekat bölümü ve gelir vergisi
zakat zekat
income tax and wealth tax gelir vergisi ve servet vergisi
income for corporate income tax purposes kurumlar vergisi amaçlı gelirler
income tax paid on income gelir üzerinden ödenen gelir vergisi
income tax tax withholding gelir vergisi stopajı
is not tax deductible for federal income tax purposes federal gelir vergisi amaçları için vergiden düşülemez
tax expense tax income is the aggregate amount included in vergi gideri vergi geliri, meblağdaki toplam tutardır.
statement of income and other comprehensive income gelir tablosu ve diğer kapsamlı gelir
low-income and middle-income countries düşük gelirli ve orta gelirli ülkeler
net income and comprehensive income net gelir ve kapsamlı gelir
low income and lower middle-income düşük gelir ve düşük orta gelir
net income and other comprehensive income net gelir ve diğer kapsamlı gelir
federal and state income tax federal ve eyalet gelir vergisi
u.s. federal and state income tax bize. federal ve eyalet gelir vergisi
deferred income tax assets and liabilities ertelenmiş gelir vergisi varlık ve borçları
current and deferred income tax cari ve ertelenmiş gelir vergisi
model tax convention on income and on capital gelir ve sermaye üzerindeki vergi model sözleşmesi
federal and state income tax returns federal ve eyalet gelir vergisi beyannameleri
current income tax assets and liabilities cari gelir vergisi varlık ve borçları
oecd model tax convention on income and on capital oecd modeli vergi geliri ve sermayesi sözleşmesi
income and corporate tax gelir ve kurumlar vergisi
income and capital gains tax gelir ve sermaye kazancı vergisi
tax and taxable income vergi ve vergiye tabi gelir
it is not chargeable to irish tax on its income and gains irlanda vergi geliri ve kazançlar üzerinden tahsil edilmez
corporate and personal income tax rates kurumsal ve kişisel gelir vergisi oranları
federal and state income tax withholding federal ve eyalet gelir vergisi stopajı
expense and income tax gider ve gelir vergisi
income tax and social security gelir vergisi ve sosyal güvenlik
income tax and national insurance contributions gelir vergisi ve ulusal sigorta primi
and state income tax ve devlet gelir vergisi
taxable income and tax loss vergiye tabi gelir ve vergi kaybı
deferred income tax and social contribution asset ertelenmiş gelir vergisi ve sosyal katkı varlığı
income tax allowances and gelir vergisi indirimleri ve
u.s. income and estate tax bize. gelir ve emlak vergisi
model tax convention on income and capital gelir ve sermayeye model vergi sözleşmesi
withholding and income tax stopaj ve gelir vergisi
income tax and deferred taxes gelir vergisi ve ertelenmiş vergi
income and withholding tax gelir ve stopaj vergisi
corporate and personal income tax kurumsal ve kişisel gelir vergisi
accounting and corporate income tax muhasebe ve kurumlar vergisi
combined federal and provincial income tax rates birleşik federal ve eyalet gelir vergisi oranları
tax evasion and tax avoidance vergi kaçakçılığı ve vergi kaçınma
deferred tax assets and liabilities are measured at the tax ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri vergide ölçülür.
tax losses and tax credits vergi zararları ve vergi indirimleri
tax relief and tax credits vergi indirimi ve vergi indirimi
tax rates and tax laws vergi oranları ve vergi kanunları
using the tax rates and tax laws vergi oranlarını ve vergi kanunlarını kullanma
authorities, using the tax rates and tax laws yetkililer, vergi oranlarını ve vergi kanunlarını kullanarak
income before income taxes gelir vergisi öncesi gelir