tacker

tacker teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
tacker tacker

tacker terimi için benzer kelimeler ve anlamları

hammer tacker çekiç tacker