tabletting

tabletting teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
tabletting tabletleme

tabletting terimi için benzer kelimeler ve anlamları

tabletting machine tablet makinesi
tabletting press tablet basın