tableside

tableside teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
tableside tableside

tableside terimi için benzer kelimeler ve anlamları

tableside control tableside kontrolü