e ink screen

e ink screen teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
e ink screen e mürekkep ekranı

e ink screen terimi için benzer kelimeler ve anlamları

ink jet printer ink mürekkep püskürtmeli yazıcı mürekkebi
screen printing ink serigrafi mürekkebi
screen printable ink ekran yazdırılabilir mürekkep
on-screen and off-screen ekran üstü ve ekran dışı
from screen to screen ekrandan ekrana
china ink çin mürekkebi
chinese ink çince mürekkep
electronic ink elektronik mürekkep
indian ink çini mürekkebi
ink mürekkep
ink ball mürekkep topu
ink fountain mürekkep çeşmesi
ink in mürekkep
ink jet mürekkep püskürtmeli
ink sac mürekkep kesesi
ink up mürekkeplenmek
ink-cap mürekkep kapaklı
ink-jet printing mürekkep püskürtmeli yazıcı
invisible ink görünmez mürekkep
magnetic ink manyetik mürekkep
magnetic ink character recognition manyetik mürekkep karakter tanıma
marking ink işaretleme mürekkebi
printing ink matbaa mürekkebi
red ink kırmızı mürekkep
sympathetic ink sempatik mürekkep
in ink mürekkeple
ink pad ıstampa
thermochromic ink termokromik mürekkep
ink cartridge mürekkep kartuşu
ink pen mürekkepli kalem
pen and ink kalem ve mürekkep
ink ribbon mürekkep şeridi
use black ink only sadece siyah mürekkep kullan
wet ink ıslak mürekkep
india ink hint mürekkebi
ink stamp mürekkep damgası
black ink only sadece siyah mürekkep
ink roller mürekkep silindiri
solvent ink çözücü mürekkep
ink tank mürekkep deposu
archival ink arşiv mürekkebi
water-based ink su bazlı mürekkep
use black ink siyah mürekkep kullan
permanent ink kalıcı mürekkep
ink print mürekkep baskısı
heat sensitive ink ısıya duyarlı mürekkep
blue ink mavi mürekkep
uv ink uv mürekkep
indelible ink sabit mürekkep
print in ink mürekkeple basmak