k-sample

k-sample teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
k-sample k-örneklem

k-sample terimi için benzer kelimeler ve anlamları

sample probe and sample line örnek sondası ve örnek hattı
a-sample bir örnek
b-sample b-numune
floor sample kat örneği
matched sample eşleşen örnek
pit sample çukur örneği
sample numune
sample point örnek nokta
sample room örnek oda
sample space örnek alan
stratified random sample tabakalı rastgele örneklem
stratified sample tabakalı örnek
sample size örnek boyut
test sample örnek test
sample rate aynı oran
random sample rastgele örneklem
blood sample kan örneği
sample collection örnek koleksiyon
stool sample dışkı örneği
sample data örnek veri
core sample çekirdek örneği
representative sample tanıtıcı örnek
composite sample bileşik örnek
sample holder örnek tutucu
free sample ücretsiz örnek
writing sample örnek yazı
spiked sample çivili örnek
sample solution örnek çözüm
sample survey örnek anket
sample cup örnek kabı
bulk sample toplu numune
grab sample kapma örneği
sample questions örnek sorular
convenience sample uygunluk örneği
sample form örnek form
sample preparation örnek hazırlama
control sample kontrol örneği
sample letter örnek mektup
sample mean örnek ortalama
urine sample idrar örneği
sample testing örnek test
blank sample boş örnek
pooled sample havuzlanmış örnek
sample code basit kod
sample tube örnek tüp
a sample bir örnek
sample loop örnek döngü
sample document örnek belge
sample line örnek çizgi
sample port örnek port