sacerdotalism

sacerdotalism teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
sacerdotalism papazlık sistemi