b.s.radio-tv.

b.s.radio-tv. teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
b.s.radio-tv. b.s.radio-tv.

b.s.radio-tv. terimi için benzer kelimeler ve anlamları

radio free europe/radio liberty radyo ücretsiz avrupa / radyo özgürlüğü
cb radio cb radyo
cellular radio hücresel radyo
clock radio saatli radyo
clock-radio saatli radyo
cognitive radio bilişsel radyo
college radio kolej radyo
digital radio dijital radyo
international radio silence uluslararası radyo sessizliği
national public radio ulusal halk radyosu
national radio astronomy observatory ulusal radyo astronomi gözlemevi
nuffield radio astronomy laboratories nuffield radyo astronomi laboratuvarları
radio radyo
radio astronomy radyo astronomi
radio beacon radyo sinyal vericisi
radio beam radyo ışını
radio car radyo arabası
radio compass radyo pusulası
radio control radyo kontrolü
radio direction finder radyo yön bulucu
radio frequency radyo frekansı
radio galaxy radyo galaksi
radio horizon radyo ufku
radio interferometer radyo interferometresi
radio knife radyo bıçağı
radio microphone radyo mikrofonu
radio range beacon telsiz menzilli işaret
radio receiver radyo alıcısı
radio shack radyo kulübesi
radio source radyo kaynağı
radio spectrum radyo spektrumu
radio star radyo yıldızı
radio station radyo istasyonu
radio taxi radyo taksi
radio telescope radyo frekanslı teleskop
radio tube radyo tüpü
radio valve radyo vanası
radio wave radyo dalgası
radio waves radyo dalgaları
radio window radyo penceresi
radio- radyo-
radio-carbon radyo-karbon
radio-collar radyo yakalı
radio-controlled radyo kontrollü
radio-telephone radyo-telefon
radio-transparent radyo-transparan
shock radio şok radyo
shortwave radio kısa dalga radyo
talk radio radyo konuş
quasi-stellar radio source yarı yıldız radyo kaynağı