radar telescope

radar telescope teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
radar telescope radar teleskopu

radar telescope terimi için benzer kelimeler ve anlamları

astronomical telescope astronomik teleskop
cassegrain telescope güveç teleskop
coude telescope coude teleskopu
dobsonian telescope dobson teleskopu
electron telescope elektron teleskopu
equatorial telescope ekvatoral teleskop
hale telescope hale teleskop
hubble space telescope hubble uzay teleskobu
hubble telescope hubble teleskop
infrared telescope kızılötesi teleskop
keck telescope küçük teleskop
kepler telescope kepler teleskopu
maksutov telescope maksutov teleskopu
multiple mirror telescope çoklu ayna teleskopu
newtonian telescope newton teleskopu
prismatic telescope prizmatik teleskop
radio telescope radyo frekanslı teleskop
reflecting telescope yansıtan teleskop
refracting telescope kırılma teleskopu
schmidt telescope schmidt teleskopu
telescope teleskop
telescope eyes teleskop gözler
telescope peak teleskop tepe
terrestrial telescope karasal teleskop
zenith telescope zenith teleskopu
gemini telescope ikizler teleskop
gregorian telescope yunan teleskopu
galilean telescope galile teleskopu
space telescope uzay teleskopu
very large telescope çok büyük teleskop
telescope out teleskop çıkışı
telescope mount teleskop montajı
space telescope science institute uzay teleskopu bilim enstitüsü
boom telescope bom teleskopu
refractor telescope refrakter teleskop
telescope tube teleskop tüpü
telescope optics teleskop optiği
telescope lift teleskopik kaldırma
powerful telescope güçlü teleskop
radio telescope array radyo teleskop dizisi
optical telescope optik teleskop
ground based telescope yer tabanlı teleskop
telescope dish teleskop kabı
space-based telescope alan tabanlı teleskop
telescope time teleskop zamanı
allen telescope array allen teleskop dizisi
mirror telescope ayna teleskopu
alignment telescope hizalama teleskopu
telescope array teleskop dizisi
large space telescope büyük uzay teleskopu