radar beacon

radar beacon teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
radar beacon radar feneri

radar beacon terimi için benzer kelimeler ve anlamları

beacon fener
beacon hill beacon hill
beacon school fener okulu
beacon status fener durumu
belisha beacon yaya geçidi lâmbası
landing beacon iniş feneri
radio beacon radyo sinyal vericisi
radio range beacon telsiz menzilli işaret
web beacon web işaretçisi
beacon of hope umut ışığı
beacon light fener ışığı
flashing beacon yanıp sönen ışık
rotating beacon dönen fener
beacon of light ışık ışını
warning beacon uyarı lambası
marker beacon işaretleyici işaret
homing beacon ev arama sinyali
alarm beacon alarm ışığı
light beacon ışıklı işaret
distress beacon tehlike ışığı
beacon interval işaret aralığı
beacon tower fener kulesi
emergency beacon acil durum feneri
beacon for için işaret
molecular beacon moleküler işaret
a beacon of hope umut ışığı
shining beacon parlayan işaret
strobe beacon flaş ışığı
locator beacon bulucu işaret
a beacon bir işaret
led beacon led fener
beacon antenna işaret anteni
rotary beacon döner fener
emergency position indicating radio beacon radyo işaretini gösteren acil durum konumu
beacon lamp fener lambası
personal locator beacon kişisel bulucu işaret
beacon of freedom özgürlük feneri
beacon system işaret sistemi
beacon signal işaret sinyali
sound beacon ses feneri
as a beacon bir işaretçi olarak
amber beacon kehribar feneri
flash beacon flaş feneri
beacon transmitter fener vericisi
like a beacon fener gibi
hazard beacon tehlike feneri
global beacon küresel işaret
beacon to the world dünyaya işaret
beacon receiver fener alıcısı
a beacon of light bir ışık ışını