rackety

rackety teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
rackety şamatacı