racked out

racked out teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
racked out kovuldu

racked out terimi için benzer kelimeler ve anlamları

racked raflı
racked my brain beynimi kırdı
racked with ile rafa
racked his brain beynini kırdı
crisis-racked kriz-raflı
conflict-racked çatışma-raflı
racked with pain acı ile sarsıldı
racked area raf alanı
to be racked saldırıya uğramak
are racked saldırıya uğradı
be racked with pain acı çektirmek
being racked saldırıya uğramak
racked our brains beyinlerimizi kırdı
wine is racked şarap bozuldu
i have racked my brains beynimi kırdım
pain racked acı çekti
racked up on credit krediye yığılmış
is racked saldırıya uğradı
be racked with yağmalanmak
racked up a return bir dönüş kadar rafa
racked by violence şiddet ile sarsıldı
had racked rafa girdi
that racked the country bu ülke bozuldu
racked my b benim b raf
has racked rafa girdi
racked to tank tanka saldırdı
country was racked ülke saldırıya uğradı
can be racked raf olabilir
racked pain ağrılı ağrı
racked barrels raflı varil
balls racked topları raflar
out of sight, out of mind gözden ırak olan gönülden de ırak olur
out-and-out out-and-out
lock out tag out etiketi kilitle
out and out dışarı ve dışarı
lock out tag out procedures etiketleme prosedürlerini kilitleme
locked out and tagged out kilitlendi ve etiketlendi
lock out tag out system kilitleme sistemi
one out, all out biri dışarı, hepsi dışarı
out and out lie dışarı ve dışarı yalan
out out the way yoldan çekil
rinse mouth out out with water ağzını suyla çalkala
one-out all-out principle bire bir all-out prensibi
on out and out açık ve açık
stepped out out of the crowd kalabalığın arasından çıktı
out-out-lies çıkış çıkış-lies
out-and-out racing dışarı çıkma yarış
out out front ön dışarı
ace out ortaya çıkmak
act out çıkmak