rack-and-pinion

rack-and-pinion teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
rack-and-pinion kremayer ve pinyon

rack-and-pinion terimi için benzer kelimeler ve anlamları

rack and pinion kremayer ve pinyon
rack and pinion steering kremayer ve pinyonlu direksiyon
rack and pinion drive kremayer ve pinyon tahrik
pinion and rack pinyon ve raf
rack and pinion actuator kremayer ve pinyonlu aktüatör
rack and pinion gear kremayer ve pinyon dişlisi
rack and pinion steering system kremayer ve pinyonlu direksiyon sistemi
rack and pinion system kremayer ve pinyon sistemi
power rack-and-pinion steering elektrikli kremayer ve pinyonlu direksiyon
rack and pinion mechanism kremayer ve pinyon mekanizması
rack and pinion railway raf ve pinyon demiryolu
mounted rack and pinion monte edilmiş kremayer ve pinyon
rack and pinion gate raf ve pinyon kapısı
rack and pinion focusing kremayer ve pinyon odaklama
fixed, rack and pinion sabit, kremayer ve pinyon
helical rack and pinion helisel kremayer ve pinyon
power rack and pinion güç rafı ve pinyon
rack and pinion rail kremayer ve pinyon rayı
hydraulic power-assist rack-and-pinion steering hidrolik güç yardımlı kremayer ve pinyonlu direksiyon
power-assist rack-and-pinion steering güç yardımlı kremayer ve pinyonlu direksiyon
rack and pinion principle kremayer ve pinyon prensibi
with rack and pinion system kremayer ve pinyon sistemli
rack and pinion mesh raf ve pinyon örgüsü
variable-assist power rack-and-pinion steering değişken yardımcı elektrikli kremayer ve pinyonlu direksiyon
rack and pinion jack raf ve pinyon jakı
a rack-and-pinion steering kremayerli direksiyon
rack pinion kremayer pinyonu
pinion rack pinyon rafı
rack-pinion system kremayer sistemi
rack pinion gate raf pinyon kapısı
rack pinion jack kremayer dişli kriko
rack n pinion raf n pinyon
rack pinion drive kremayer dişli
rack upon rack rafa raf
rack x rack raf x raf
pinion and gear pinyon ve dişli
crown and pinion taç ve pinyon
ring-and-pinion halka ve pinyon
drive pinion and sprocket tahrik dişlisi ve dişli
spur gear and pinion düz dişli ve pinyon
lantern pinion fener pinyonu
pinion kanat ucu
pinion gear pinyon dişlisi
pinion shaft pinyon şaftı
drive pinion sürücü pinyonu
pinion bearing pinyon yatağı
pinion drive pinyon sürücüsü
bevel pinion konik pinyon
driving pinion pinyon sürüş
motor pinion motor pinyonu