racialism

racialism teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
racialism ırkçılık

racialism terimi için benzer kelimeler ve anlamları

non-racialism olmayan racialism