races

races teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
races ırklar

races terimi için benzer kelimeler ve anlamları

camptown races camptown yarışları
picnic races piknik yarışları
races around etrafında yarış
different races farklı yarışlar
races ahead ilerideki yarışlar
subsidy races sübvansiyon yarışları
multiple races çoklu yarışlar
engine races motor yarışları
stakes races bahisli yarışlar
mix of races yarışların karışımı
all races tüm yarışlar
races forward ileri yarışlar
spring races bahar yarışları
various races çeşitli ırklar
minority races azınlık yarışları
patent races patent yarışları
legislative races yasama yarışları
statewide races eyalet çapında yarışlar
races on yarışlar
is off to the races yarışlara kapalı
pathogen races patojen yarışları
judicial races adli yarışlar
races against time zamana karşı yarış
melting pot of races ırkların erime potası
specific races belirli yarışlar
in some races bazı yarışlarda
of other races diğer ırkların
of all races tüm ırkların
national races ulusal yarışlar
mixture of races yarışların karışımı
people of other races diğer ırklardan insanlar
trotting races paça yarışları
at the horse races at yarışlarında
races back geri yarışlar
races to the bottom aşağıya doğru yarış
your heart races kalp yarışların
these races bu yarışlar
variety of races ırk çeşitliliği
state legislative races eyalet yasama yarışları
house races ev yarışları
contested races çekişmeli yarışlar
inner and outer races iç ve dış ırklar
races over üzerinden yarış
two or more races iki veya daha fazla yarış
blended races karma yarışlar
are off to the races yarışlara kapalı
12. races 12. yarışları
your mind races aklın yarışları
as being of two or more races iki veya daha fazla ırkın olduğu gibi
races me beni yarışıyor