racemism

racemism teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
racemism racemism