packing fraction

packing fraction teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
packing fraction paketleme oranı

packing fraction terimi için benzer kelimeler ve anlamları

blood plasma fraction kan plazması fraksiyonu
common fraction ortak kesir
complex fraction karmaşık kesir
compound fraction bileşik kesir
continued fraction sürekli kesir
decimal fraction ondalık kesir
ejection fraction ejeksiyon fraksiyonu
filtration fraction filtrasyon kısmı
fraction kesir
human plasma protein fraction insan plazma protein fraksiyonu
improper fraction yanlış kesir
mole fraction mol oranı
partial fraction kısmi kesir
proper fraction uygun kesir
simple fraction basit kesir
vulgar fraction bayağı kesir
left ventricular ejection fraction sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu
at a fraction of the cost maliyetinin çok altında
mass fraction kütle oranı
fraction of the cost maliyetin oranı
void fraction boşluk oranı
a fraction of bir kısmı
respirable fraction solunabilir kesir
at a fraction of bir kısmında
in a fraction of the time zamanın bir bölümünde
a fraction of the cost maliyetin bir kısmı
volume fraction hacim kesri
small fraction küçük kesir
coarse fraction kaba fraksiyon
size fraction boyut kesri
at a fraction of the price fiyatın çok altında
fraction collector kesir toplayıcı
safe failure fraction güvenli arıza kesri
fraction of a second saniyenin kesri
tiny fraction küçük kesir
inhalable fraction solunabilir fraksiyon
major fraction ana kesir
fine fraction ince kesir
major fraction thereof bunların ana fraksiyonu
for a fraction of the cost maliyetin bir kısmı için
ventricular ejection fraction ventriküler ejeksiyon fraksiyonu
fraction of the price fiyatın oranı
cell fraction hücre kesri
weight fraction ağırlık oranı
count fraction kesir saymak
ventricle ejection fraction ventrikül ejeksiyon fraksiyonu
protein fraction protein fraksiyonu
by a fraction kesirle
d-fraction d-fraksiyon
as a fraction of bir kısmı olarak