pack of lies

pack of lies teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
pack of lies bir çırpı yalan

pack of lies terimi için benzer kelimeler ve anlamları

lies, damned lies and statistics yalanlar, lanet olası yalanlar ve istatistikler
a pack of lies bir sürü yalan
how the land lies arazi nasıl yalan söyler
love-lies-bleeding horozibiği
uneasy lies the head that wears a crown tedirgin bir taç giyen kafa yatıyor
lies yalanlar
lies in içinde yatıyor
lies on yatıyor
lies with yalan söyler
lies ahead önünde
what lies ahead ileride ne yatıyor
lies at the heart kalpte yatıyor
lies behind arkasında yatıyor
lies between arasında yatıyor
everybody lies herkes yalan söyler
it lies yalanlar
the problem lies sorun yatıyor
therein lies orada yalanlar
lies off yatmak
lies in the fact aslında yalan
lies at yalan söyler
responsibility lies with sorumluluk aittir
herein lies burada yatıyor
lies beneath altında yatıyor
lies down yatar
tell lies yalan söyle
lies at the core özünde yatıyor
the answer lies cevap yalan
what lies beneath altında ne var
lies outside dışarıda yatıyor
what lies behind arkasında ne var
responsibility lies sorumluluk yalan
lies beyond ötesinde yatıyor
the difference lies fark yalan
lies on the fact gerçeğe yalan söylüyor
lies in the fact that aslında yalan söyler
lies flat düz yatıyor
lies along boyunca uzanır
here lies burada yalanlar
little white lies küçük beyaz yalanlar
what lies in store mağazada ne yatıyor
what lies beyond ötesinde ne var
he lies yalan söyler
the future lies gelecek yalan
lies in ruins harabelerde yatıyor
lies in store mağazada yatıyor
which lies hangi yalanlar
telling lies yalan söylemek
lies in wait beklemede yatıyor
she lies yalan söyler