pacifism

pacifism teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
pacifism barışseverlik