pacific rim

pacific rim teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
pacific rim pasifik kenarı

pacific rim terimi için benzer kelimeler ve anlamları

pacific rim countries pasifik kenarı ülkeleri
asia pacific rim asya pasifik kenarı
rim of the pacific ocean pasifik okyanusunun kenarı
asian pacific rim asya pasifik kenarı
rim of the pacific pasifik kenarı
pacific rim economies pasifik kenar ekonomileri
pacific rim region pasifik kenar bölgesi
pacific rim nations pasifik kenarı ulusları
pacific rim national park reserve pasifik kenarı milli park rezervi
pacific rim of fire pasifik ateş kenarı
on the pacific rim pasifik kenarında
throughout the pacific rim pasifik kenarı boyunca
pacific rim universities pasifik kenarı üniversiteleri
pacific rim championships pasifik jant şampiyonası
pacific rim studies pasifik rim çalışmaları
countries in pacific rim. pasifik kenarı ülkeler.
a...pacific rim...a a ... pasifik bir jant ... bir
kelyphitic rim kelyfitik jant
rim jant
rim lighting jant aydınlatma
rim lock jant kilidi
rim man jant adam
rim-fire jant-yangın
wheel rim tekerlek jantı
tire rim jant
rim seal jant contası
rotor rim rotor kenarı
rim joist jant kirişi
rim area jant alanı
orbital rim yörünge kenarı
rim tape jant bandı
rim width jant genişliği
north rim kuzey jant
south rim güney kenarı
rim flange jant flanşı
tire and rim lastik ve jant
rim diameter jant çapı
rim strip jant şeridi
rim light jant ışığı
tyre rim lastik jantı
alloy rim alaşım jant
on the rim sınırda
rim angle jant açısı
rim brakes jant frenleri
rim size jant ebadı
standard rim standart jant
below the rim jantın altında
oil rim yağ jantı
steering wheel rim direksiyon simidi
rim edge kenar kenarı