objectionable

objectionable teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
objectionable sakıncalı

objectionable terimi için benzer kelimeler ve anlamları

otherwise objectionable aksi takdirde sakıncalı
objectionable material sakıncalı malzeme
objectionable content sakıncalı içerik
or otherwise objectionable veya başka türlü sakıncalı
objectionable odors sakıncalı kokular
objectionable language sakıncalı dil
objectionable microorganisms sakıncalı mikroorganizmalar
objectionable conditions sakıncalı koşullar
objectionable organisms sakıncalı organizmalar
objectionable matter sakıncalı madde
morally objectionable ahlaki olarak sakıncalı
no objectionable sakıncalı
least objectionable en az sakıncalı
objectionable activities sakıncalı faaliyetler
find objectionable sakıncalı bul
not objectionable sakıncalı değil
highly objectionable son derece sakıncalı
appears objectionable sakıncalı görünüyor
may be objectionable sakıncalı olabilir
objectionable character sakıncalı karakter
is objectionable sakıncalı
objectionable behavior sakıncalı davranış
found objectionable sakıncalı buldu
objectionable tastes sakıncalı tatlar
deemed objectionable sakıncalı
objectionable conduct sakıncalı davranış
consider objectionable sakıncalı düşünmek
offensive, indecent or objectionable saldırgan, uygunsuz veya sakıncalı
are not objectionable sakıncalı değil
most objectionable en sakıncalı
to be objectionable sakıncalı olmak
something objectionable sakıncalı bir şey
objectionable noise sakıncalı gürültü
objectionable uses sakıncalı kullanımlar
potentially objectionable potansiyel olarak sakıncalı
or objectionable veya sakıncalı
hateful, or racially, ethnically or otherwise objectionable. nefret dolu veya ırksal, etnik olarak veya başka türlü sakıncalı.
may be deemed offensive, indecent, or objectionable hakaret edici, uygunsuz veya sakıncalı sayılabilir
of the provisions hereof or otherwise objectionable hükümlerin ya da başka türlü sakıncalı
content is objectionable içerik sakıncalı
objectionable or offensive. sakıncalı veya saldırgan.
i find objectionable sakıncalı buluyorum
non-objectionable hoş karşılanabilir
ethnically or otherwise objectionable etnik olarak veya başka türlü sakıncalı
racially, ethnically, or otherwise objectionable ırksal, etnik olarak veya başka türlü sakıncalı
harassing or otherwise objectionable taciz edici veya başka türlü sakıncalı
is not objectionable sakıncalı değil
objectionable matter in food gıdalarda sakıncalı madde
is objectionable or which restricts or inhibits sakıncalı veya kısıtlayan veya engelleyen
ethically objectionable etik olarak sakıncalı