object linking and embedding

object linking and embedding teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
object linking and embedding nesne bağlama ve yerleştirme

object linking and embedding terimi için benzer kelimeler ve anlamları

linking and embedding bağlama ve gömme
object link and embedding nesne bağlantısı ve gömme
object linking nesne bağlama
from object to object nesneden nesneye
embedding katıştırma
embedding reporters muhabirleri yerleştirme
by embedding katıştırarak
paraffin embedding parafin gömme
embedding process gömme işlemi
embedding change değişim ekleme
font embedding yazı tipi gömme
embedding code gömme kodu
tissue embedding doku gömme
social embedding sosyal gömme
deep embedding derin gömme
for embedding gömmek için
institutional embedding kurumsal gömme
embedding media ortam gömme
embedding human rights insan haklarını dahil etmek
re-embedding yeniden gömme
embedding videos video gömme
embedding with gömmek
firmly embedding sıkıca gömmek
allow embedding yerleştirmeye izin ver
embedding compound bileşik gömme
embedding sustainability sürdürülebilirliği yerleştirmek
embedding culture gömme kültürü
embedding security katıştırma güvenliği
embedding itself kendini gömmek
embedding a link bağlantı gömme
embedding good practice iyi uygulamaların yerleştirilmesi
plastic embedding plastik gömme
you are embedding katılıyorsun
their embedding onların gömülmesi
prior to embedding yerleştirmeden önce
technology embedding teknoloji yerleştirme
embedding steel gömme çelik
embedding photos fotoğraf gömme
embedding for process control süreç kontrolü için gömme
embedding links bağlantıları gömme
embedding information bilgi yerleştirme
embedding learning öğrenme katıştırma
opportunities for embedding gömme fırsatları
embedding quality gömme kalite
level of embedding gömme düzeyi
we are embedding katıyoruz
embedding compliance controls uyumluluk denetimlerini gömme
embedding html html katıştırma
c. embedding c. katıştırma
embedding agent gömme aracısı