obey

obey teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
obey itaat etmek

obey terimi için benzer kelimeler ve anlamları

obey the law yasaya uy
failure to obey uymamak
obey rules kurallara uy
obey me bana itaat et
obey orders emirlere uymak
obey them onlara itaat et
obey him ona itaat et
obey a law bir yasaya uymak
will obey itaat edecek
should obey uymalı
observe and obey gözlemlemek ve uymak
i obey itaat ediyorum
failing to obey uymamak
obey speed limits hız sınırlarına uymak
they obey itaat ederler
compel to obey uymaya mecbur etmek
obey traffic laws trafik yasalarına uymak
refuse to obey uymayı reddetmek
fail to obey uymamak
obey us bize itaat et
you must obey itaat etmelisin
obey by uymak
obey with uymak
obey to the letter mektuba uymak
obey at uymak
obey without question soru olmadan uymak
obey traffic signs trafik işaretlerine uy
obey commandments emirlere uy
refusal to obey itaat etmeyi reddetmek
fail to obey traffic control trafik kontrolüne uymamak
i will obey itaat edeceğim
obey your master sahibine itaat et
agree to obey uymayı kabul et
obey your parents ebeveynlerine itaat et
obey on uymak
must obey uymalı
obey the scriptures kutsal yazılara uy
failure to obey the instructions talimatlara uyulmaması
had refused to obey itaat etmeyi reddetti
could not obey itaat edemedi
fully obey tamamen uymak
failure to obey traffic signal trafik sinyaline uymamak
refusing to obey uymayı reddetmek
obey your commandments emirlerine uy
do not obey itaat etme
obey warnings uyarılara uymak
truly obey gerçekten uy
doesn't obey the law yasaya uymuyor
obey safety rules güvenlik kurallarına uyun
failure to obey god tanrıya itaatsizlik