name names

name names teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
name names isim isimleri

name names terimi için benzer kelimeler ve anlamları

names and family names isimler ve aile isimleri
name above all names tüm isimlerin üstünde isim
name or names of adı veya isimleri
want name names isim isimleri istemek
first name given names verilen isim
whats in a name that which we call a rose by any other name would smell as sweet bir ismin içinde başka bir ismin gülü dediğimiz şey tatlı kokardı.
enter your name and a friend's name. adınızı ve bir arkadaşınızın adını girin.
first name and last name ad ve soyad
first name second name ilk isim, ikinci isim
name and last name isim ve soyisim
title first name last name başlık soyadı soyadı
name and given name isim ve verilen isim
family name and given name. soyadı ve verilen isim.
first name and family name ad ve soyadı
family name given name soyadı verilen ad
last name, first name soyad ad
first name name ilk isim
name and family name isim ve soyadı
first name name surname adı soyadı
first name, middle initial, last or family name. ad, ikinci ad, soyadı veya soyadı.
bank name account name banka adı hesap adı
business name trading name işletme adı ticaret adı
i name m a name ben bir isim m
name or trade-name isim veya ticari isim
middle name name ikinci isim
first name middle initial and last name ad, orta ad ve soyadı
first name, initial, last name ad, ad, soyad
trade name, brand name ticari ad, marka adı
rights to a company name, trade name, business sign, şirket ismi, ticari isim, işletme imi,
given name family name verilen ad aile adı
call names çağrı isimleri
dictionary of names isim sözlüğü
drop names damla isimleri
names isimler
joint names ortak isimler
list the names isimleri listele
place names yer isimleri
top names en iyi isimler
their names are onların isimleri
internet corporation for assigned names and numbers atanmış isim ve numaralar için internet şirketi
calling names arayan isimler
in joint names ortak isimlerde
trademarks and trade names ticari markalar ve ticari isimler
biggest names en büyük isimler
names and faces isimler ve yüzler
call me names bana isimleri ara
high street names cadde isimleri
trade and business names ticaret ve işletme isimleri
call you names seni isimleri ararım
take names isimleri al