nail bomb

nail bomb teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı