l dose

l dose teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
l dose l doz

l dose terimi için benzer kelimeler ve anlamları

loading dose followed by maintenance dose yükleme dozu ve ardından bakım dozu
absorbed dose emilen doz
acute dose akut doz
booster dose güçlendirici doz
curative dose küratif doz
dose doz
dose equivalent doz eşdeğeri
dose of one's own medicine kendi ilacının dozu
dose-response curve doz-cevap eğrisi
effective dose etkili doz
erythema dose eritem dozu
exposure dose maruz kalma dozu
lethal dose öldürücü doz
maximal dose maksimum doz
maximal permissible dose izin verilen azami doz
mean lethal dose ortalama ölümcül doz
median lethal dose medyan öldürücü doz
minimal dose asgari doz
minimal infecting dose minimal enfeksiyon dozu
minimal lethal dose minimum ölümcül doz
minimal reacting dose minimum reaksiyon dozu
optimum dose optimum doz
skin dose cilt dozu
tolerance dose tolerans dozu
get a dose of one's own medicine kendi ilacından bir doz almak
dose rate doz oranı
dose escalation doz artışı
unit dose birim doz
dose-response doz-yanıt
missed dose cevapsız doz
dose-dependent doza bağımlı
metered dose inhaler ölçülü doz solunum cihazı
dose titration doz titrasyonu
dose range doz aralığı
target dose hedef doz
low dose düşük doz
dose regimen doz rejimi
dose ranging doz aralığı
bolus dose bolus dozu
metered dose ölçülü doz
repeated dose toxicity tekrarlanan doz toksisitesi
maintenance dose bakım dozu
high dose yüksek doz
miss a dose dozu kaçırmak
dose strength doz gücü
delivered dose verilen doz
cumulative dose kümülatif doz
starting dose başlangıç dozu
dose-limiting doz sınırlayıcı
fixed-dose sabit doz