kailyard

kailyard teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
kailyard kailyard

kailyard terimi için benzer kelimeler ve anlamları

kailyard school kailyard okulu