jaggery

jaggery teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
jaggery jaggery

jaggery terimi için benzer kelimeler ve anlamları

jaggery syrup jaggery şurubu