jackshaft

jackshaft teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
jackshaft ara mili

jackshaft terimi için benzer kelimeler ve anlamları

jackshaft sprocket krank mili dişlisi