k-12 teachers

k-12 teachers teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
k-12 teachers k-12 öğretmenleri

k-12 teachers terimi için benzer kelimeler ve anlamları

teachers college öğretmen koleji
teachers' centre öğretmenlerin & # x27; merkez
prospective teachers öğretmen adayları
united federation of teachers birleşik öğretmenler federasyonu
fellow teachers öğretmen adayları
qualified teachers nitelikli öğretmenler
contract teachers sözleşmeli öğretmenler
teachers union öğretmenler birliği
teachers training öğretmen eğitimi
leading teachers önde gelen öğretmenler
trained teachers eğitimli öğretmenler
regular teachers düzenli öğretmenler
unqualified teachers vasıfsız öğretmenler
american federation of teachers amerikan öğretmenler federasyonu
training for teachers öğretmenler için eğitim
status of teachers öğretmenlerin durumu
teachers and lecturers öğretmenler ve öğretim görevlileri
mainstream teachers ana öğretmenler
some teachers bazı öğretmenler
highly qualified teachers yüksek nitelikli öğretmenler
supporting teachers destek öğretmenleri
quality teachers kaliteli öğretmenler
most teachers çoğu öğretmen
train teachers eğitmenler
core teachers çekirdek öğretmenler
national union of teachers milli öğretmenler birliği
teachers and staff öğretmenler ve personel
all the teachers bütün öğretmenler
striking teachers grevdeki öğretmenler
we are teachers biz öğretmeniz
teachers and principals öğretmenler ve müdürler
shortage of teachers öğretmen sıkıntısı
hold teachers accountable öğretmenleri sorumlu tutmak
empowering teachers güçlendirici öğretmenler
teachers are öğretmenler
for teachers öğretmenler için
untrained teachers eğitimsiz öğretmenler
parents as teachers öğretmen olarak veli
board of teachers öğretmenler kurulu
aspiring teachers aday öğretmenler
supply of teachers öğretmen arzı
foreign teachers yabancı öğretmenler
teachers and students alike öğretmenler ve öğrenciler
practising teachers pratik öğretmenler
teachers and professors öğretmenler ve profesörler
deployment of teachers öğretmenlerin konuşlandırılması
most of the teachers öğretmenlerin çoğu
panel of teachers öğretmenler paneli
many teachers birçok öğretmen
male teachers erkek öğretmenler