görünür otorite

görünür otorite teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
görünür otorite apparent authority

görünür otorite terimi için benzer kelimeler ve anlamları

otorite için veya otorite altında for or under the authority
gerçek veya görünür otorite altında under actual or apparent authority
otorite karşıtı anti-authoritarian
otorite figürü authority figure
zorunlu otorite obligational authority
üçlü otorite triumvirate
üniter otorite unitary authority
düzenleyici otorite regulatory authority
yasal otorite statutory authority
yasal otorite legal authority
tam güç ve otorite full power and authority
kanuni otorite lawful authority
otorite altında under the authority
güç ve otorite power and authority
otorite mektubu letter of authority
tam otorite full authority
isteğe bağlı otorite discretionary authority
otorite rakamları authority figures
tek otorite sole authority
nihai otorite ultimate authority
imzalı otorite undersigned authority
uygun otorite appropriate authority
bağlayıcı otorite binding authority
merkezi otorite central authority
son otorite final authority
uygun otorite proper authority
genel otorite general authority
onaylayan otorite approving authority
yasal otorite olmadan without lawful authority
transit otorite transit authority
yüksek otorite high authority
otorite tarafından basılmış printed by authority
kurumsal güç ve otorite corporate power and authority
yüksek otorite higher authority
ikna edici otorite persuasive authority
belirlenmiş ulusal otorite designated national authority
yerel otorite bakımı local authority care
yazılı otorite written authority
en yüksek otorite highest authority
finansal otorite financial authority
güçler ve otorite powers and authority
gerekli güç ve otorite requisite power and authority
birincil otorite primary authority
yüce otorite supreme authority
otorite uyarınca pursuant to the authority
otorite altında hareket etmek acting under the authority
muhasebe ve kurumsal düzenleyici otorite accounting and corporate regulatory authority
devredilen otorite devolved authority
baskın otorite overriding authority
ahlaki otorite moral authority