bu özelliklerin bazılarının diğerlerine bir dereceye kadar çakıştığını unutmayın.

bu özelliklerin bazılarının diğerlerine bir dereceye kadar çakıştığını unutmayın. teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
bu özelliklerin bazılarının diğerlerine bir dereceye kadar çakıştığını unutmayın. note that some of these characteristics overlap others to some extent.

bu özelliklerin bazılarının diğerlerine bir dereceye kadar çakıştığını unutmayın. terimi için benzer kelimeler ve anlamları

çakıştığını bulmak be found to overlap
diğerlerine saygı duy respect for others
diğerlerine ilham vermek inspire others
bundan diğerlerine de bahset tell others about
diğerlerine yayılmak spread to the rest
diğerlerine göre than for others
diğerlerine göre oranı rate relative to others
diğerlerine paralel. parallel with the others.
diğerlerine ben bakarım i take care of the others
diğerlerine benzer similar to many others
diğerlerine karşı versus any other
ödemede diğerlerine katıl join others in paying
nazik ve diğerlerine saygılı courteous and respectful of others
diğerlerine göre bazı gruplar some groups over other
diğerlerine karşı standart standard against which others
diğerlerine göre avantaj advantage over others in
diğerlerine karşı yalnız alone against the others
diğerlerine bildir let other know
bazı bölgelerde diğerlerine göre in some regions compared to others
bazılarının aksine unlike some
bazılarının söylediği gibi as some put it
bazılarının içinden through some
bazılarının altında under some
bazılarının söylediği gibi as some say
bazılarının olduğu gibi as some have
bazılarının gözünde in the eyes of some
bazılarının arkasında behind some
bazılarının devreye alınması commissioning of some of
komisyon, bazılarının farkında olmak commission, being aware of some
ama bazılarının aksine but unlike some
bazılarının altında yatan underlying some of
bazılarının ışığında in light of some
bazılarının önerdiği gibi as some would suggest
bazılarının arayacağı gibi as some would call
bazılarının savunucusu advocated by some
bazılarının önerdiği gibi as some suggested
bazılarının üstesinden gelir overcomes some of the
bazılarının yatırdığı credited by some
bir dereceye kadar to a degree
bir dereceye kadar to some degree
bir dereceye kadar to some extent
bir dereceye kadar to an extent
bir dereceye kadar to any extent
büyük bir dereceye kadar to a large degree
belli bir dereceye kadar to a certain degree
bir dereceye kadar tutmak hold a degree
bir dereceye kadar to one degree or another
böyle bir dereceye kadar to such a degree
bir dereceye kadar to a small extent
bir dereceye kadar to a minor extent