x-coordinate

x-coordinate teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x-coordinate x-koordinatı

x-coordinate terimi için benzer kelimeler ve anlamları

altazimuth coordinate system altazimut koordinat sistemi
barycentric coordinate system biaryentrik koordinat sistemi
cartesian coordinate kartezyen koordinat
cartesian coordinate system kartezyen koordinat sistemi
coordinate koordinat
coordinate bond koordinat bağı
coordinate clause koordinat maddesi
coordinate geometry koordinat geometrisi
coordinate system koordinat sistemi
curvilinear coordinate system eğrisel koordinat sistemi
cylindrical coordinate silindirik koordinat
ecliptic coordinate system ekliptik koordinat sistemi
equatorial coordinate system ekvatoral koordinat sistemi
galactic coordinate galaktik koordinat
galactic coordinate system galaktik koordinat sistemi
mis-coordinate yanlış koordinat
polar coordinate kutupsal koordinat
polar coordinate system kutupsal koordinat sistemi
rectangular coordinate dikdörtgen koordinat
spherical coordinate küresel koordinat
state coordinate system devlet koordinat sistemi
generalized coordinate genelleştirilmiş koordinat
coordinate with ile koordine
coordinate grid koordinat ızgarası
coordinate efforts çabaları koordine etmek
coordinate measuring machine koordinat ölçüm makinesi
coordinate frame koordinat çerçevesi
in order to coordinate koordine etmek için
coordinate closely yakından koordine etmek
coordinate position koordinat pozisyonu
coordinate across koordine etmek
will coordinate with ile koordine edecek
coordinate points koordinat noktaları
chromaticity coordinate renklilik koordinatı
coordinate axes koordinat eksenleri
will coordinate koordine edecek
coordinate with each other birbiriyle koordine etmek
coordinate transformation koordinat dönüşümü
coordinate logistics koordinat lojistiği
please coordinate lütfen koordine et
coordinate graph koordinat grafiği
coordinate space koordinat alanı
coordinate actions koordinat eylemleri
coordinate pair koordinat çifti
coordinate data koordinat verisi
coordinate ourselves kendimizi koordine etmek
time coordinate zaman koordinatı
coordinate schedules koordinat programları
coordinate through koordine etmek
manage and coordinate yönetmek ve koordine etmek