b-cell depletion

b-cell depletion teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
b-cell depletion b hücresi tükenmesi

b-cell depletion terimi için benzer kelimeler ve anlamları

cell depletion hücre tükenmesi
t-cell depletion t-hücresi tükenmesi
cell-to-cell hücre-hücre
cell-cell adhesion hücre-hücre yapışması
from cell to cell hücreden hücreye
cell-cell junctions hücre-hücre birleşimleri
cell-cell interactions hücre-hücre etkileşimleri
cell-cell contact hücre-hücre teması
cell-cell communication hücre-hücre iletişimi
cell-to-cell signalling hücreden hücreye sinyal
cell-to-cell signaling hücreden hücreye sinyal
t-cell b-cell t hücresi b hücresi
at the t cell- b cell border t hücre-b hücre sınırında
cell-cell adhesion molecules hücre-hücre yapışma molekülleri
t-cell o b-cell t hücresi o b hücresi
on a cell-by-cell basis hücre bazında
depletion tüketme
depletion allowance tükenme ödeneği
depletion layer tükenme tabakası
depletion region tükenme bölgesi
non-depletion olmayan tükenmesi
ozone depletion ozon tabakasının incelmesi
resource depletion kaynak tükenmesi
volume depletion hacim azalması
depletion of goodwill iyi niyet tükenmesi
oxygen depletion oksijen tükenmesi
ozone depletion potential ozon tükenme potansiyeli
ozone layer depletion ozon tabakasının incelmesi
depletion of natural resources doğal kaynakların tüketilmesi
soil depletion toprak kaybı
water depletion su tükenmesi
energy depletion enerji tüketimi
stratospheric ozone depletion stratosferik ozon tabakasının incelmesi
depletion rate tükenme oranı
battery depletion pil tükenmesi
depletion of resources kaynakların tükenmesi
abiotic depletion abiyotik tükenmesi
severe depletion şiddetli tükenme
oil depletion yağ tükenmesi
stock depletion stok tükenmesi
nutrient depletion besin tükenmesi
electrolyte depletion elektrolit tükenmesi
depletion of the ozone layer ozon tabakasının incelmesi
fluid depletion sıvı tükenmesi
intravascular volume depletion intravasküler hacim kaybı
lymphocyte depletion lenfosit tükenmesi
rapid depletion hızlı tükenme
natural resource depletion doğal kaynak tükenmesi
iron depletion demir tükenmesi
additive depletion katkı maddesi tükenmesi