haemolysis

haemolysis teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
haemolysis haemolysis

haemolysis terimi için benzer kelimeler ve anlamları

haemolysis study hemoliz çalışması
red cell haemolysis kırmızı hücre hemolizi