haematopoiesis

haematopoiesis teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
haematopoiesis hematopoisizi

haematopoiesis terimi için benzer kelimeler ve anlamları

extramedullary haematopoiesis ekstramedüller hematopoez