hadrosaur

hadrosaur teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
hadrosaur hadrosaur