hadfield

hadfield teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
hadfield hadfield

hadfield terimi için benzer kelimeler ve anlamları

clarke-hadfield syndrome clarke-hadfield sendromu