hacktivist

hacktivist teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
hacktivist hacktivist

hacktivist terimi için benzer kelimeler ve anlamları

hacktivist group hacktivist grubu