hackberry

hackberry teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
hackberry hackberry

hackberry terimi için benzer kelimeler ve anlamları

hackberry tree kestane ağacı