galactoside

galactoside teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
galactoside galaktosid

galactoside terimi için benzer kelimeler ve anlamları

3 o galactoside 3 o galaktosit