galactose tolerance test

galactose tolerance test teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
galactose tolerance test galaktoz tolerans testi

galactose tolerance test terimi için benzer kelimeler ve anlamları

galactose galaktoz
galactose cataract galaktoz kataraktı
glucose-galactose malabsorption glukoz-galaktoz emilim bozukluğu
galactose intolerance galaktoz intoleransı
glucose-galactose glukoz, galaktoz
d-galactose d-galaktoz
rare hereditary problems of galactose intolerance galaktoz intoleransının nadir kalıtsal sorunları
test, test and re-test test, test ve yeniden test
oral lactose tolerance test oral laktoz tolerans testi
glucose tolerance test glükoz dayanımı testi
oral glucose tolerance test oral glikoz tolerans testi
exercise tolerance test egzersiz tolerans testi
intravenous glucose tolerance test intravenöz glukoz tolerans testi
angle tolerance test açı tolerans testi
insulin tolerance test insülin tolerans testi
fasting glucose tolerance test açlık glukoz tolerans testi
g. glucose tolerance test g. glükoz dayanımı testi
3 hour glucose tolerance test 3 saatlik glukoz tolerans testi
an oral glucose tolerance test bir oral glukoz tolerans testi
ogtt glucose tolerance test ogtt glukoz tolerans testi
pre-test and post-test ön test ve son test
t test and chi square test t testi ve ki kare testi
test-test reliability test-test güvenilirliği
applied over-voltage test or power frequency test uygulanan aşırı voltaj testi veya güç frekans testi
visual test]test\ görsel test] test & # 092;
test t test test t testi
cross tolerance çapraz tolerans
cross-tolerance çapraz tolerans
immunological tolerance immünolojik tolerans
non-tolerance olmayan tolerans
over-tolerance aşırı tolerans
tolerance hoşgörü
tolerance dose tolerans dozu
tolerance zone tolerans bölgesi
zero tolerance sıfır tolerans
zero-tolerance sıfır tolerans
impaired glucose tolerance bozulmuş glukoz toleransı
risk tolerance risk toleransı
fault tolerance hataya dayanıklılık
out of tolerance tolerans dışı
close tolerance yakın tolerans
tight tolerance sıkı tolerans
zero tolerance policy sıfır tolerans politikası
tolerance range tolerans aralığı
stress tolerance stres toleransı
exercise tolerance egzersiz toleransı
glucose tolerance glikoz toleransı
thickness tolerance kalınlık toleransı
tolerance band tolerans bandı
tolerance for toleransı