galactose cataract

galactose cataract teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
galactose cataract galaktoz kataraktı

galactose cataract terimi için benzer kelimeler ve anlamları

galactose galaktoz
galactose tolerance test galaktoz tolerans testi
glucose-galactose malabsorption glukoz-galaktoz emilim bozukluğu
galactose intolerance galaktoz intoleransı
glucose-galactose glukoz, galaktoz
d-galactose d-galaktoz
rare hereditary problems of galactose intolerance galaktoz intoleransının nadir kalıtsal sorunları
annular cataract halka şeklindeki katarakt
atopic cataract atopik katarakt
axillary cataract aksiller katarakt
black cataract kara katarakt
blue cataract mavi katarakt
capsular cataract kapsüler katarakt
capsulolenticular cataract kapsülolentiküler katarakt
cataract katarakt
coronary cataract koroner katarakt
cortical cataract kortikal katarakt
cupuliform cataract kauliform katarakt
diffuse cataract yaygın katarakt
fibrinous cataract fibrinöz katarakt
fibroid cataract fibroid kataraktı
hypermature cataract hipermature katarakt
immature cataract olgunlaşmamış katarakt
juvenile cataract genç katarakt
lamellar cataract lamel katarakt
lenticular cataract merceksi katarakt
mature cataract olgun katarakt
membranous cataract membranöz katarakt
morgagni's cataract morgagni'nin kataraktı
nuclear cataract nükleer katarakt
polar cataract kutupsal katarakt
primary cataract birincil katarakt
progressive cataract ilerici katarakt
pyramidal cataract piramidal katarakt
secondary cataract ikincil katarakt
senile cataract yaşlılık kataraktı
siliculose cataract siliculose kataraktı
siliquose cataract silik katarakt
subcapsular cataract subkapsüler katarakt
vascular cataract vasküler katarakt
zonular cataract bölgesel katarakt
glaucomatous cataract glokomatöz katarakt
gray cataract gri katarakt
cataract surgery katarakt ameliyatı
cataract removal katarakt temizleme
cataract extraction katarakt ekstraksiyonu
cataract operation katarakt ameliyatı
congenital cataract doğuştan katarakt
first cataract ilk katarakt
eye cataract göz kataraktı