galactorrhea

galactorrhea teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
galactorrhea galaktore

galactorrhea terimi için benzer kelimeler ve anlamları

amenorrhea-galactorrhea syndrome amenore-galaktore sendromu